ฟรี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    102 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

ผู้บริหาร